2% z dane pre Dom svätého Juraja

Milí priatelia a dobrodinci Domu svätého Juraja!

 Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa rozhodli v roku 2023 podporiť Združenie priateľov Domu svätého Juraja formou darovania 2% z Vašich daní. 

Srdečné Pán Boh zaplať!

Tých, ktorí by chceli podporiť Dom sv. Juraja aj tento rok, prosíme o vyplnenie a podpísanie tlačiva – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Vyhlásenie je potrebné doplniť potvrdením od zamestnávateľa: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

Takto vyplnené tlačivá môžete odovzdať priamo na Daňový úrad najneskôr do 30.04.2024.