Poskytované činnosti

Dom sv. Juraja poskytuje odborné, obslužné ako i ďalšie činnosti.

Odborné činnosti
 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálna rehabilitácia
Obslužné činnosti

Ubytovanie

Poskytuje sa v jedno alebo dvojlôžkovej izbe s vlastnou kúpeľnou  s vlastným WC.

Zariadenie pre seniorov disponuje izbami, ktoré sú prispôsobené rôznemu zdravotnému stavu, resp. zdravotnému postihnutiu klientov.

Podľa závažnosti zdravotného stavu, zdravotného postihnutia, obmedzenosti schopnosti pohybu a orientácie je možné ponúknuť dvojlôžkovú izbu so samostatným hygienickým zariadením spĺňajúcu požiadavky pre osoby na invalidnom vozíku, 4 dvojlôžkové izby so samostatným hygienickým zariadením pre osoby so zhoršenou schopnosťou pohybu, 2 dvojlôžkové izby pre osoby pripútané na lôžko, ktoré majú spoločnú kúpeľňu slúžiacu pre osoby pripútané na lôžko. Na 3. nadzemnom podlaží zariadenie disponuje 15 miestami pre klientov, ktorí sú mobilní, resp. so zhoršenou schopnosťou pohybu, a to v jednolôžkových, v dvojlôžkových izbách so samostatným hygienickým zariadením a v kombinácii dve dvojlôžkové izby so samostatným hygienickým zariadením.

 

Stravovanie

V zariadení sa poskytuje celodenné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb.

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá.

Raňajky, desiata, obed, olovrant a večera sa pripravujú priamo v zariadení v kuchyni a vo výdajni stravy.

Klienti zariadenia môžu využívať i  spoločné priestory ako je jedáleň, spoločenská miestnosť, kuchynka pre klientov, sklad pre predmety občasnej potreby pre odloženie svojich sezónnych odevov, átrium, kaplnka sv. Jozefa, park v blízkosti areálu Domu sv. Juraja.

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Všetky tieto činnosti sú zabezpečené personálom v zariadení pre seniorov, ktoré disponuje vlastnou práčovňou, sušiarňou a žehliarňou. Zariadenie disponuje nákladným výťahom zvlášť pre čistú a zvlášť pre špinavú bielizeň.

Ďalšie činnosti
 • poskytovanie osobného vybavenia – v prípade, ak si ho klient nemôže zabezpečiť sám.
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
 • zabezpečenie záujmovej činnosti

Klienti Domu sv. Juraja majú na výber z viacerých možností v podobe kultúrnej, spoločenskej, športovej či rekreačnej činnosti. V rámci denného programu sa jedná o tieto aktivity:

 • duchovné (sv. omša, modlitba sv. ruženca, možnosť poklony v kaplnke sv. Jozefa)
 • kultúrne (vystúpenie detí z materskej školy, hudobný program pre klientov zariadenia v spolupráci s dobrovoľníkmi, spievanie doprevádzané hudobnými nástrojmi)
 • športové (prechádzky klientov, hádzanie loptičky, skupinové tančeky pre seniorov, sledovanie športu v TV)
 • rekreačné (starostlivosť o záhradku, kvety v areáli Domu sv. Juraja, šitie,…)
 • kognitívne (kognitívna rehabilitácia, tréning pamäte)
 • knižnica priamo v zariadení

Medzi ďalšie činnosti patrí tiež:

 • Návšteva klientov praktickým lekárom v zariadení pre seniorov (1 x do týždňa), konzultácie s lekárom zariadenia, spolupráca s lekárom – špecialistom (chirurg, internista, diabetológ, otropéd, kardiológ)
 • Predpis liekov, donáška liekov