Dom svätého Juraja

Združenie priateľov Domu svätého Juraja je neverejný poskytovateľ sociálnej služby.

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu v zariadení pre seniorov (§ 35):

Dom svätého Juraja, Obchodná 257/2A, 985 11  Stará Halič

 • V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 • V zariadení pre seniorov sa
 1. poskytuje
  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ubytovanie,
  5. stravovanie,
  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  7. osobné vybavenie,
 2. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
 3. zabezpečuje záujmová činnosť.
 • V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom ADOS.
 • Zariadenie pre seniorov Dom svätého Juraja poskytuje pobytovú formu sociálnej služby, ktorá sa poskytuje ako celoročná sociálna služba, na neurčitý čas.
 • Pri zabezpečovaní rozsahu úkonov sa vychádza z posudku o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré je prílohou rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby a z individuálnych potrieb klienta.
 • O umiestnenie v zariadení pre seniorov môže požiadať klient sám, alebo prostredníctvom mesta/obce.
 • Umiestnenie prijímateľa v zariadení pre seniorov sa poskytuje na základe zmluvy uzatvorenej so Združením priateľov Domu svätého Juraja a prijímateľom sociálnej služby (žiadateľom), ktorej predchádza žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.