Vízia, cieľ a poslanie Domu svätého Juraja

Zariadenie pre seniorov Dom sv. Juraja predstavuje projekt, ktorý vznikol z reálnej potreby ľudí v dôchodkovom veku, ktorí z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a následne ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, hľadali pomoc vo farnosti, medzi veriacimi, či u farára farnosti. Táto reálna potreba sa stala základom, impulzom pre vytvorenie Domu sv. Juraja – najprv opatrovateľskej služby v domácnosti a neskôr pri neustále sa zvyšujúcom záujme o poskytovanie nepretržitej 24-hodinovej starostlivosti sa stala zrodom zariadenia pre seniorov Dom svätého Juraja. 

Počiatočnú myšlienku opatrovania v domácnosti sme sa snažili preniesť aj do nového druhu poskytovanej sociálnej služby: zariadenie pre seniorov:

  • formou systému opatrovania zohľadňujúc individuálny prístup ku klientom, formou podpory sebestačnosti, podporou telesného zdravia v rámci možností klientov (za efektívny postup podpory kontinencie sme získali certifikát TENA AMBASÁDOR), a podporou sebarealizácie pri ponúkaných aktivitách (pohybové, pracovné, kognitívne, duchovné)
  • zabezpečením dostatočného počtu kvalifikovaného personálu, s chápaním svojej profesie a s pozitívnym vzťahom k svojej práci
  • možnosťou privolania personálu kedykoľvek prostredníctvom moderného signalizačného zariadenia
  • zabezpečením bezbariérového prostredia, vhodných zdravotníckych pomôcok
  • zabezpečením spolupráce s užším a širším okolím – komunitou;
  • zabezpečením duchovných a pastoračných služieb (sv. spoveď, pomazanie chorým, sv. omša, poklona v kaplnke sv. Jozefa)
Na základe spomínaného sa Dom sv. Juraja napriek svojej inštitucionálnej podobe snaží byť zariadením rodinného typu, v ktorom klienti môžu cítiť pocit prijatia, pochopenia, úcty a starostlivosti.

Dom sv. Juraja je zariadením, ktorého cieľom je poskytnúť kvalitné sociálne služby klientom, rešpektujúc pritom ich individuálne potreby, individuálne schopnosti a možnosti participácie na riešení ich nepriaznivého stavu. Pre naplnenie cieľu poskytovateľ spolupracuje so samotným prijímateľom sociálnej služby, ako i s jeho príbuznými, v neposlednom rade využíva informácie od samotných zamestnancov, predovšetkým opatrovateľov, resp. zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientom. Zamestnanci tvoria jeden tím, vďaka čomu je možné lepšie, efektívnejšie, vnímavejšie napĺňať spoločný cieľ zariadenia. 

Filozofiou celého zariadenia je poskytovanie starostlivosti vychádzajúcej z kresťanskej lásky k blížnemu. Preto klienti i zamestnanci majú možnosť zúčastňovať sa duchovného programu, ktoré zariadenie poskytuje. Vidiac ťažkosti adaptácie u klientov pri prechode z rodinného prostredia do inštitucionálneho sa Dom sv. Juraja v podobe svojho denného programu, v láskavom prístupe zo strany zamestnancov, snaží, čo do najväčšej miery stierať tieto rozdiely, poskytujúc starostlivosť akoby v rodinnom prostredí. Výhodou je lokalita zariadenia, klienti sú častokrát z danej dediny, alebo veľmi blízkej, čím nadobúdajú pocit, že sú napriek umiestneniu v zariadení ,,doma“, častokrát bývajú spolu na izbe so svojím susedom, kolegom, kamarátom, známym zo školy. Zariadenie je umiestnené v centre dediny, v blízkosti sa nachádza obchod, materská škola, farský kostol, rodinné domy, vďaka čomu sa klienti necítia izolovaní, ale práve naopak, majú možnosť zo svojho okna, z dvora, alebo počas prechádzky sledovať bežný deň na dedine. K vytváraniu rodinného prostredia prispieva aj to, že zariadenie Dom sv. Juraja patrí medzi zariadenia s nižšou kapacitou klientov a zároveň s vyšším počtom personálu, čím je možné, adresnejšie, promptnejšie, efektívnejšie napĺňať očakávania klientov, resp. je možné venovať sa klientom individuálne.