Ako nám môžete pomôcť?

Hoci sa Združenie priateľov Domu svätého Juraja stalo poskytovateľom sociálnej služby a získava dotácie z MPSVaR, stále je odkázané na dobročinnosť Vás – našich podporovateľov. Starostlivosť o starých a chorých si okrem lásky a opatery vyžaduje i nemalé prevádzkové náklady. Budeme preto vďační za každú pomoc, ktorú si z nasledovných spôsobov vyberiete.

Dobrovoľný finančný dar

Finančne podporiť zariadenie pre seniorov je možné v hotovosti alebo na číslo účtu: SK74 0900 0000 0051 4541 3044.

Príspevok môže byť jednorazový alebo pravidelný, pričom výšku príspevku si darca sám zvolí.

 

2% z dane

Zariadenie pre seniorov je možné podporiť aj prostredníctvom mechanizmu 2% z daní.

Údaje potrebné pre poukázanie 2, resp. 3 %:
Názov príjemcu: Združenie priateľov Domu svätého Juraja
IČO: 51758601
Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb
Sídlo: Hlavná 96/29, 985 11 Stará Halič

Editovateľné tlačivo s predvyplnenými údajmi na poukázanie 2% si môžete stiahnuť a vyplniť Vaše údaje priamo v počítači.

Tlačivo na poukázanie 2% z daní

Vedeli ste, že môžete poukázať až 3% z daní? Ak sa chcete informovať ako postupovať pri poukázaní podielu zaplatenej dane, napíšte nám na info@domsvatehojuraja.sk.

Združenie priateľov Domu svätého Juraja

Na podporu opatrovateľskej činnosti počas uplynulých rokov, na vybudovania zariadenia, na podporu prevádzky bolo vytvorené Združenie priateľov Domu svätého Juraja, ktoré má aktuálne 161 členov. Ide o dobrovoľné združenie osôb, ktoré si môžu zápisom do združenia vybrať niektorý zo štyroch spôsobov pomoci:

 

  1. Modlitba k svätému Jozefovi za dobrodincov každú stredu
  2. Navštevovanie starých a chorých v dome, aby sa necítili opustení
  3. Dobrovoľnícka práca okolo budov, prípadne pri opatere starých a chorých
  4. Finančná podpora v hotovosti alebo na číslo účtu:  SK74 0900 0000 0051 4541 3044 (mesačný, štvrťročný, polročný alebo ročný príspevok, vo výške, akú si darca zvolí). Príspevok môže byť aj jednorázový, prispievať môže aj ten, kto nie je členom združenia.

Všetci členovia združenia a ich rodiny sú účastní týchto duchovných dobrodení:

  1. Každú stredu sa slúži svätá omša ku cti svätého Jozefa za členov združenia a ich úmysly.
  2. Naši starí a chorí sa každodenne modlia ruženec za členov združenia a obetujú svoje utrpenie.

Ak ešte nie ste členom Združenia priateľov Domu svätého Juraja a radi by ste sa ním stali, prihlásiť sa môžete tu