Ako sa stať klientom Domu svätého Juraja

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov – Dom svätého Juraja je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Samotný postup prijatia do zariadenia pre seniorov Dom svätého Juraja je uvedený nižšie. V prípade akýchkoľvek otázok, doplňujúcich informácií ohľadom prijatia záujemcu o umiestnenie do zariadenia pre seniorov Dom svätého Juraja nás môžete kontaktovať na tel. čísle: +421917276052 (Mgr. Marcel Šupica, zastupujúci riaditeľ) alebo e-mailom: info@domsvatehojuraja.sk

1. KROK - Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov si podáva občan na príslušnom obecnom/mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska (tlačivo je potrebné si vyžiadať na obecnom/mestskom úrade). Súčasťou tejto žiadosti je aj Lekársky nález pre účely sociálnych služieb – toto tlačivo vyplní ošetrujúci lekár.
Obec/mesto na základe doručenej a vyplnenej žiadosti posúdi stav žiadateľa vykonaním sociálnej posudkovej činnosti a zdravotnej posudkovej činnosti a vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec/mesto vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ktoré Vám bude zaslané. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môžete požiadať o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

2. KROK - Podanie žiadosti o poskytnutie sociálnej služby a prijatie klienta do zariadenia pre seniorov

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Dom sv. Juraja je potrebné, aby si podal písomnú Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.

Vyplnenú a žiadateľom podpísanú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Dom sv. Juraja je potrebné doručiť osobne, poštou alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@domsvatehojuraja.sk

K žiadosti je potrebné doložiť nasledovné prílohy:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydané príslušným samosprávnym orgánom,
  • rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku za aktuálny rok (potvrdenie o príjme),
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu,
  • iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a sú nevyhnutné pri nástupe do zariadenia.
Aktuálna obsadenosť Domu svätého Juraja
0 %

V prípade, že v zariadení nemáme voľné miesto pre umiestnenie, Vašu žiadosť zaradíme do evidencie žiadateľov – poradovníka. O poradí sa môžete informovať na tel. čísle: +421917276052.

Ak sa v zariadení uvoľní miesto a budete v poradí, včas Vás upovedomíme o ďalšom postupe.