10. a 5. jubileum Domu svätého Juraja

S veľkou radosťou v srdci a s veľkou vďakou voči Pánu Bohu sme v sobotu 15. júna v Dome sv. Juraja slávili okrúhle jubileum – 10 rokov od začiatku fungovania Domu svätého Juraja a 5 rokov od otvorenia areálu s novým zariadením pre seniorov. Program začal o 11.00 hodine slávnostnou sv. omšou vo Farskom kostole sv. Juraja v Starej Haliči, ktorú za účasti našich dobrodincov celebroval duchovný otec zariadenia páter František. V homílii pripomenul hlavnú myšlienku zrodu starostlivosti o starých a chorých a poukázal na význam a hodnotu neseného a obetovaného utrpenia z lásky k Bohu. V závere poďakoval všetkým zúčastneným i tým, ktorí hoci by radi, sa slávnosti zúčastniť nemohli. Po skončení sv. omše sa hostia presunuli do blízkosti areálu Domu sv. Juraja, kde P. František spolu s diakonom a miništrantmi požehnal pozemok určený na stavbu pre poskytovanie opatrovateľskej služby – Villa Alžbeta. V areáli Domu sv. Juraja bola následne požehnaná nová terasa, ktorá už v súčasnosti slúži našim klientom na oddych, trávenie voľného času i na prijímanie svojich návštev. V hornej časti areálu bola požehnaná hrubá stavba pre poskytovanie opatrovateľskej služby – Villa Mária. Po skončení sa hostia presunuli na slávnostné občerstvenie, v priebehu ktorého mohli navštíviť klientov v zariadení a nanovo si pozrieť celý areál Domu sv. Juraja.