Pán Boh zaplať všetkým Vám

Veľké Pán Boh zaplať vyslovujeme „Bežeckej rodine“, ktorú oslovila naša starostlivosť o našich starých a chorých seniorov. Bežecká rodina je dobrovoľné zoskupenie členov – bežcov, ktorí okrem toho, že radi robia niečo pre svoje zdravie, „živia“ svoje srdce aj nezištnou pomocou druhým. Tak to bolo aj v našom prípade. V priebehu týždňa pred sv. Mikulášom zorganizovali zbierku, vďaka ktorej nám 5.12.2021 osobne priniesli do Domu sv. Juraja plné priehrštie darčekov pre našich klientov. Darčeky boli praktické a do detailov premyslené. Pán Boh na príhovor sv. Mikuláša odmenil našim starým a chorým ich utrpenie, ktoré nesú z lásky k Nemu v tichosti, v láske, v trpezlivosti a zjemnil im ho aj takto prejavenou vďakou a materiálnou starostlivosťou. Želáme celej Bežeckej rodine Božiu ochranu a sľubujeme im, že budeme na nich pamätať vo svojich modlitbách. 

Ďakujeme z celého srdca aj za všetkých darcov, ktorí na nás stále myslia, modlia sa za nás, sprevádzajú nás a pomáhajú nám akýmkoľvek spôsobom. Ďakujeme za darovanie materiálu potrebného na aktivity so seniormi, za darovanie drogérie, za darovanie upratovacích pomôcok, za darovanie potravín, za vzájomnú spoluprácu. Pán Boh zaplať každému jednému darcovi, nech ich skrytá a čistá obeda naplní ich srdcia pokojom a Božou láskou.