Tréning pamäti

Nemenej dôležitý v rámci dopoludňajšieho aktivizačného programu našich klientov je aj tréning pamäti a cvičenia zamerané na koncentráciu. Samotný tréning pamäti obsahuje také cvičenia, ktoré sú zamerané na pamäť, pozornosť, myslenie, orientáciu a reč. Jeho cieľom je udržanie poznávacích schopností. Koncentračné cvičenia sa zase orientujú na to, čo má byť vštiepené a uchované. Sem patria: numerické úlohy, vyhľadávanie v texte, dokresľovanie i stimulácia zmyslových orgánov. Jednotlivé cvičenia sú vždy prispôsobené aktuálnym schopnostiam a možnostiam prijímateľov sociálnych služieb.